Archives for December 2019 | TuBau földmérés
December 2019

Földmérés

Vállalkozásunk fő profilja a földmérés, térképészet, geodézia, helyszíni felmérés, rendezési és építészeti tervek előkészítése és ingatlan-nyilvántartási munkarészek elkészítése, mely feladatokat több éves szakmai, államigazgatási és földügyi tapasztalattal, ingatlanrendező földmérő mérnök vezetésével látunk el.

Építésirányítás

Vállaljuk a teljes építési beruházás geodéziai irányítását az előzetes terepfelméréstől a megvalósulási felmérésig, minden munkarész megfelelő dokumentálásával.

Mérnökgeodézia

A felszíni és földalatti mérnöki létesítmények telepítése, tervezése, megvalósítása és üzemeltetése során megoldandó geodéziai feladatok teljeskörű elvégzése és dokumentálása.

Épületek kitüzése, kitüzési helyszínrajz készítése

Lakóépületek helyének kitűzése, egyszerű bejelentési dokumentációhoz szükséges kitűzési helyszínrajz elkészítése.

Magassági felmérés

Épületek, mérnöki létesítmények, nyomvonalas létesítmények, földmunkák, védművek szintezése, magassági felmérése. Allapponthálózatok felsőrendű szintezése.

Tervezési alaptérkép készítés

A beruházásokat megelőző helyszíni terepfelmérés, és annak dokumentálása. Elkészítjük a létesítményeket tervező építész- és építőmérnökök munkáját megalapozó tervezési alaptérképet, melyet szerkeszthető formában adunk át.

Épületfeltüntetés és -megszüntetés

Az ingatlan-nyilvántartásban minden jogszerűen létesülő épületet, építményt fel kell tüntetni. Ha egy épületet, építményt elbontanak, akkor a változást szintén át kell vezetni az ingatlan-nyilvántartásban.
Épület létesítésekor, a használatbavételi eljárást megelőzően épületfeltüntetési vázrajzot kell készíteni, melyet az illetékes földhivatallal záradékoltatni kell. E záradékolt vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) fel kell tölteni, mely alapján az építéshatóság kiadja a használatbavételi engedélyt, vagy tudomásul veszi a használatbavételt. A használatbavételi engedély vagy hatósági bizonyítvány, valamint a záradékolt vázrajz alapján a földhivatal bejegyzi az új épületet az ingatlan-nyilvántartásba.
Épület elbontása esetén épületmegszüntetési vázrajzot készítünk, melyet szintén záradékoltatni kell. A záradékolt vázrajz és bontási engedély vagy hatósági bizonyítvány alapján a földhivatal törli a megszűnt épületet az ingatlan-nyilvántartásból.

Telekalakítás (telekosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztása)

Előfordulhat, hogy egy nagyobb területű telket célszerű több kisebb darabra osztani, vagy több, kisebb területű telket eggyé összevonni, esetleg több telek újraosztását elvégezni. Ha két szomszéd egymás között telkük egy részét "elcseréli", telekhatár-rendezésről beszélünk.
Mindegyik eljárásnál az illetékes építéshatóság szakhatóságként vesz részt, mely eljárásban vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e az adott település Helyi Építési Szabályzatának. Vállaljuk az előzetes hatósági egyeztetések lefolytatását, a telekalakítási vázrajz elkészítését, földhivatali záradékolását, valamint a telekalakítási engedélyezés elindítását.

Telekhatár felmérés és kitüzés

Ha szeretné tudni, hol van pontosan termőföldje mezsgyéje, esetleg eltérés mutatkozik a földhivatali ingatlan-nyilvántartás és a természetbeni állapot között, vagy a szomszédok között vita alakult ki egy-egy telekhatárt érintően, szükséges a természetbeni telekhatárok felmérése és az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatár pontjainak kitűzése. Ez minden esetben kényes kérdés, melynek tisztázásakor szükséges az összes érintett fél jelenléte és beleegyezése. Minden ilyen munkáról jegyzőkönyv készül, melyet az érintettek aláírásukkal látnak el. Ezt a jegyzőkönyvet és a kitűzési helyszínrajzot az illetékes földhivatalhoz be kell nyújtani.

Szolgalmi jogi vázrajz készítés

Ha egy telken közművezeték halad keresztül, vagy egy szomszédos telek mindenkori tulajdonosa jogot szerez egy másik telek használatára, a szolgalmi jog bejegyzése, szolgalmi jogi vázrajz elkészítése szükséges.

Társasházi alaprajz készítés

Ha egy több lakásos épület létesül, vagy egy egylakásos épületben több lakó rendeltetési egységet hoznak létre, társasházi alapító okirat készítése szükséges. Előfordulhat, hogy egy már meglévő társasházban olyan változások történnek, melyek az alaprajzot érintik.
Mindegyik esetben egy társasházi alaprajz készítése szükséges, melyet az épület és helyiségeinek felmérése előz meg. A társasházi alaprajz minden esetben az alapító okirat mellékletét képezi.

Müvelési ág változás, kivonás

A termőföld művelési ágának megváltoztatásához az illetékes földhivatal, mint földvédelmi hatóság engedélye szükséges. A művelési ág változást változási vázrajzon kell jelölni.
Termőföldön semmilyen épület, építmény, út, járda, burkolat nem létesülhet. Létesítmény elhelyezéséhez elengedhetetlen, hogy a termőföld egy részét (esetleg egészét) kivonják művelés alól. Ehhez változási vázrajz szükséges.
Belterületbe vonás esetén, általában termőföldből, esetleg zártkerti művelés alatt lévő ingatlanból lesz belterületi, beépítésre szánt terület. Ekkor a fekvéshatár-változást, valamint a művelés alól kivonást vázrajzon jelölni szükséges.
Teljes körűen intézzük az előzetes hatósági egyeztetések lebonyolítását, a talajvédelmi tervek elkészíttetését, a változási vázrajz elkészítését, záradékolását, valamint az engedélyezési eljárás megindítását.

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek segítenek a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtani.
Részletek: https://tubau.hu/adatkezeles